PUBLISHER RATES

Raolink.com là chương trình kiếm tiền online dựa trên phương thức rút gọn link. Thành viên đăng ký tài khoản kiếm tiền tại Raolink.com hoàn toàn miễn phí. Raolink.com chi trả thu nhập cho các thành viên dựa trên số lượng lượt xem link rút gọn hợp lệ do chính thành viên rút gọn link và chia sẻ cho cộng đồng.

 

Mô tả mỗi Quốc gia Thu nhập trên mỗi 1000 lượt xem
Máy tính Mobile / Tablet
Vietnam $2,00 $2,50
Tất cả các nước khác $1,00 $1,00
Mô tả mỗi Quốc gia Thu nhập trên mỗi 1000 lượt xem
Máy tính Mobile / Tablet
Vietnam $2,00 $2,50
Tất cả các nước khác $1,50 $1,80